معماری ساختمان کیائی

 معماری ساختمان کیائی

معماری یک ساختمان با همه کار بنائی بازسازی تعمیرات تغیرات وغیره فرق می کند زیرا معماری از زیربنا کار دارد ...

معماری ساختمان کیائی

معماری یک ساختمان با همه کار بنائی بازسازی تعمیرات تغیرات وغیره فرق می کند زیرا معماری از زیربنا کار دارد مانند اینکه شما قصد یک توالت یا انباری یا اتاقکی یا دیوار در حیاط خانه در نظر دارید که ساخته شود معمار با گونیا و شلنگ تراز وریسمان وابزارهای بنائی شروع به خاک برداری وپی کار رابرمی دارد اول بتن ریزی پی را انجام می دهد بعد کم کم شروع می کند با شاقول وتراز و شمشه و ... با اجر یا سفال یا بلوک کار می کنند