تغییرات بنائی کیائی

 تغییرات بنائی کیائی

تغییرات بنائی ساختمان به معنی جابجائی یا از صورتی به صورت دیگر شکل می گیرد که با معماران خبره یا استاد کاران ورزیده که اشنائی کامل  به تمام فنی مهندسی  ساختمان وارد هستند باید صورت گیرد

تغییرات بنائی کیائی                                   

 درتمام کارهای ساختمانی باید استاد کار خوبی باشند ولی درکار تعغیرات وارد نبودن اساتید جزء خرابی چیز دیگری را به همراه ندارد بارها دیده شده به عنوان مثال امدن  لوله شوفاژ را به روی کار اوردن اول اینکه زیبائی ساختمان را از بین بردن دوم گرمائی زیر ساختمان نابود کردن سوم دورنزدن اب به علت فشار کم اب در پشت لوله ها به علت منبع انبساط پشت بام وغیره ......تعغیرات اصل مهم دریک ساختمان می باشد یا امدن جای سرویس بهداشتی را تعغیر دادن هیچ به فکر شیب بندی فاضلابها که ( شیب استاندارها رعایت نشده ) وچیزهائی که بعد ها مشکل سا ز می شوند تعغیرات باید مهندسی واستاندارد واصولی باشد که باعث در دسر نشود